فرايند فارغ التحصيلي دانشجو

- بررسي وضعيت تحصيلي دانشجوتوسط اموزش دانشكده

      - گذراندن كليه دروس مربوط به رشته

      - تكميل كردن فرم تسويه حساب توسط دانشجو از واحدهاي مربوطه

      - براي دانشجويان رشته مامايي فبولي در امتحان جامع مامايي

      - نداشتن سنوات بيشتر از حدي كه مقررات آموزشي تعين كرده است

      - اخذ حداقل معدل كل (12) براي رشته هاي كارشناسي و كارداني و معدل (14) براي رشته هاي كارشناسي ارشد

       - دفاع از پايان نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد

       - اعلام و ارسال فرم فراغت از تحصيل از آموزش دانشكده به اداره كل آموزش

      - بررسي وضعيت دانشجوي فارغ التحصيل از طرف اداره خدمات آموزشي و در صورت كامل بودن مدارك مجوز طرح به دانشجو داده مي شود.

 

فرايند صدور گواهي اشتغال به تحصيل

- دانشجو بايد در ترمي كه تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل را مي دهد انتخاب واحد داشته باشد.

- تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل به آموزش دانشكده از طرف دانشجو

- بر اساس تقاضاي دانشجو فرم شماره 2 و يا 3 صادر مي شود

- فرم شماره 2 مستقيما" به محل تقاضاي دانشجو صادر مي شود

- فرم شماره3 به اداره كل آموزش ودر صورت تاييد به محل تقاضاي دانشجو صادر مي گردد.

- جهت صدور گواهي به اداره راهنمايي و رانندگي يك قطعه عكس مورد لزوم مي باشد.

 

 

فرايند حذف و اضافه

- زمان حذف و اضافه معمولا" دو هفته بعد از انتخاب واحد مي باشد

- مشاوره دانشجو با استاد راهنما در خصوص اضافه و يا حذف دروس مورد نظر

- واحد هاي دانشجو پس از حذف و اضافه نبايد بيشتر از 20وكمتر از 12 واحد شود

- دروس كارآموزي وكارورزي قابل حذف نمي باشند

- دروس پيش نياز مد نظر قرار گيرد

- دانشجو تنها مي تواند 2 درس را حذف يا اضافه نمايد

- حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست

- حذف و يا اضافه دروس توسط دانشجو در كامپيوتر

- ارسال به استاد راهنما

- تاييد و يا عدم تاييد توسط استاد راهنما

 

 

فرايند حذف نهايي

- زمان حذف نهايي معمولا" يك ماه قبل از امتحانات پايان ترم مي باشد

- مشاوره دانشجو با استاد راهنما

- دروس كارآموزي و كارورزي حذف نمي شوند

-دانشجو تنها مي تواند يك درس تئوري راحذف نمايد

- حذف نهايي درس توسط دانشجو در كامپيوتر

- ارسال به استاد راهنما

- تاييد و يا عدم تاييد توسط استاد راهنما

 

 

فرايند اخذ درس به صورت معرفي به استاد

دانشجو در صورتي مي تواند درس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايدكه:

       - درس مورد نظر را در ترمهاي قبل با نمره مردودي اخذ كرده باشد.

       - كليه دروس تئوري و كارآموزي را گذرانده باشد.

مراحل:

- دريافت فرم مربوطه از آموزش دانشكده

- تكميل فرم توسط دانشجو و آموزش دانشكده

- امضاء و مهرمعاون آموزشي و شماره توسط دبير خانه

- ارسال فرم به دانشكده و بخش مربوطه

- تعيين تاريخ امتحان توسط استاد مربوطه

- برگزاري امتحان واعلام نمره توسط بخش مربوطه به اداره كل اموزش

 

 

فرايند نقل وانتقال

 

دانشجو بايد يك ترم را در دانشگاه مبدا تحصيل نمايد و از ترم دوم تقاضاي مهماني و يا انتقال بدهد.

در صورتي كه دانشجو بخواهد از اين دانشكده به دانشكده ديگري مهمان ويا منتقل شود فرم مربوطه را از آموزش دانشكده دريافت نموده پس از تكميل فرم ( ذكر دروس پيشنهادي توسط مدير گروه ضروري ميباشد) به ادره كل آموزش جهت تاييد ارسال مي نمايد . پس از تاييد اداره كل آموزش به دانشگاه مفصد تحويل ميدهد.

 

در صورتي كه دانشجو بخواهد از دانشكده ديگر به اين دانشكده مهمان و يا منتقل شود مدارك مورد لزوم شامل :

-          موافقت دانشكده مبدأ

-           ريز نمرات دروسي كه در دانشگاه مبدأ گذرانده

-          معدل ترمهاي قبل

-          در صورت داشتن بيماري گواهي پزشكي

-          هر گونه دلايلي كه باعث تقاضاي مهماني يا انتقالي نامبرده شده است.

 

كليه مدارك فوق از 15 خرداد ماه لغايت 15 تيرماه به اداره كل آموزش واحد نقل و انتقالات تحويل داده مي شود سپس در جلسه ايي كه در مرداد ماه تشكيل ميشود امتياز بندي ميشود افرادي كه شرايط لازم را داشته باشند و دانشكده هم شرايط براي پذيرش اين افراد را داشته باشد با مهماني انان موافقت بعمل ميايد . دانشجويي كه دو ترم متوالي در اين دانشكده مهمان بوده است در صورتي كه دانشكده از وضعيت تحصيلي و اخلاقي نامبرده رضايت داشته باشد با انتقال وي موافقت مي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-29 21:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ