باسمه تعالي

     دانشکده پيراپزشكي ممسني

          دروس ارائه شده در نيمسال دوم  سال تحصيلي  92/93ورودي بهمن ماه  1391

         (ترم سوم كارداني فوريتهاي پزشكي )

رديف

نام درس

شماره گروه

شماره درس

نام استاد

تعداد واحد

 

نوع  واحد

 

درس هم نياز-پيش نياز

 

1

فوريتهاي داخلي 2

 

4

163145  

 

3  

 

  نظري-عملي

اصول و فنون مراقبتها نظری-عملی

2

آشنایی با سازمانهای امدادی

4  

163117  

 

1   

 

نظري -عملی  

-  

3

بهداشت روان و فوريتهاي روانپزشكي

4  

163118  

 

1   

 

نظري   

بهداشت عمومي

 

4

زبان تخصصي

 

68

 

163111    

 

1   

 

نظري

زبان عمومی

5

تروما 2

 

4

163147  

 

 5/2

 

تظري-عملي

تروما(1)

6

احياي قلبي –ريوي پيشرفته  

4  

163165  

 

2

 

نظري-عملي

احیای قلبی و ریوی پایه

7

فوريتهاي محيطي  

4

163148

 

1

 

نظري

تشریح و فيزيولوژي

8

فوريتهاي پزشكي در بلايا

4  

163119  

 

2  

 

نظري-عملي

فوریتهای داخلی(1)و(2) تروما(1)و(2)

9

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

4

163125

 

2

 

نظری-عملی  

 تروما(1) و تروما(2)

10

فوريتهاي پزشكي در گروههاي خاص

4  

163126

  

 

2

 

نظري-عملي

فوریتهای داخلی(1)و(2)

11

 

كارآموزي فوريتهاي داخلي 1

4

163151

 

5/1

كارآموزي

كارآموزي اصول و فنون مراقبتها

12

كارآموزي تروماي 1

 

4

163153

 

1

كارآموزي

تروما(1)

13

 

داروشناسی

4

163162

 

2

نظری

تشريح و فيزيولوژي

14

 

آیین زندگی

69

3-261208

 

2

نظری

-

 

جمع واحد

24

 

 
دروس ارائه شده  نيمسال دوم سال تحصيلي  93/92 ورودي بهمن ماه  1391

         (ترم سوم کارشناسی نا پیوسته فوريتهاي پزشكي )

رديف

نام درس

شماره گروه

شماره درس

نام استاد

تعداد واحد

 

نوع  واحد

 

درس هم نياز-پيش نياز

 

1

 

تاریخ تمدن اسلامی

66

 

 

2

نظری

-

2

 

اورژانس های رفتاری

2

 

 

1

نظری

-

3

 

پدافند غیر عامل

2

 

 

1

نظری

-

4

 

مدیریت سلامت در بحران

2

 

 

2

نظری

-

5

 

اورژانس های محیطی

2

 

 

1

نظری-عملی

نشانه شناسی ومعاینات بدنی

6

 

فوریتهای داخلی پیشرفته(2)

2

 

 

1/5

نظری

نشانه شناسی ومعاینات بدنی

7

 

تریاژ

2

 

 

1

نظری-عملی

نشانه شناسی ومعاینات بدنی

8

بیماریهای زنان وزایمان

2

 

 

1

نظری-عملی

آناتومی-فیزیولوژی

9

کارآموزی فوریتهای اطفال و نوزادان

2

 

 

1

کارآموزی

احیاءقلبی -ریوی پیشرفته-بیماریهای اطفال ونوزادان

10

کارآموزی زنان وزایمان

2

 

 

1

کارآموزی

بیماریهای زنان وزایمان

11

کارآموزی سامانه اورژانس پیش بیمارستانی

2

 

 

1

کارآموزی

مراقبت در جابجایی وانتقال بیمار-آشنایی با Dispatch-تروما پیشرفته-فوریتهای داخلی پیشرفته 1و2

12

کارآموزی مدیریت راه هوایی CPR

2

 

 

1

کارآموزی

احیاء قلبی-ریوی(پیشرفته)

13

کارآموزی داخلی

2

 

 

1/5

کارآموزی

شناخت بیماریها-فوریتهای داخلی پیشرفته 1و2

 

جمع واحد

  16

 

 

  

          دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي  92/93 ورودي بهمن ماه  1392
         (ترم اول كارداني فوريتهاي پزشكي )
رديف
نام درس
شماره گروه
شماره درس
نام استاد
تعداد واحد
 
نوع واحد
 
درس هم نياز-پيش نياز
 
1
تشريح
 
4
163101
 
3
 
نظري-عملي
ندارد
2
فيزيولوژي
 
4
163102
 
2
 
نظري
"
3
فارسی عمومی
61
237203
 
3
 
نظري  
"
4
زبان پيش دانشگاهي
 
62
221207 
 
 
نظري
"
 
5
انديشه اسلامي(1)
 
63
1-261207
 
 
نظري
"
6
فرايندعمليات و اطلاعات فني
4
163113
 
2
 
نظري-عملي
"
7
اخلاق و مقررات
 حرفه اي
4
163116 
 
 
نظري
"
8
 اصول و فنون مراقبتها
 
4
163163
 
2
 
نظري-عملي
  تشريح و فيزيولوژي(هم نياز)
10
دانش خانواده وجمعیت
65
2612085
 
2
نظري
ندارد
 
 
جمع واحد
20
 
 
 
 
دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي    92/93ورودي بهمن ماه  1392

         (ترم اول کارشناسی نا پیوسته فوريتهاي پزشكي )

رديف

نام درس

شماره گروه

شماره درس

نام استاد

تعداد واحد

 

نوع  واحد

 

درس هم نياز-پيش نياز

 

1

آمار زیستی وروش تحقیق

2

163701

 

2

نظری-عملی

-

2

فناوری اطلاعات

 

2

163702

 

2

نظری-عملی

-

3

زبان عمومی 2

 

61

221211

 

4

نظری

-

4

آناتومی

 

2

163704

 

5/1

نظری-عملی

-

5

فیزیولوژی

 

2

163705

 

5/1

نظری

-

6

اندیشه اسلامی 2

 

62

260205

 

2

نظری

-

7

تربیت بدنی 2

 

63

649203

 

1

عملی

-

8

بهداشت عمومی

2

163706

 

1

نظری

-

9

سلامت تکنسین فوریتهای پزشکی

2

163709

 

2

نظری-عملی

-

10

تروما پیشرفته

2

163713

 

2

نظری-عملی

آناتومی و فیزیولوژی

11

نشانه شناسی و معاینات بدنی

2

163721

 

1

نظری-عملی

آناتومی و فیزیولوژی

 

جمع واحد

20

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-3 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ