فرايند حذف و اضافه
- زمان حذف و اضافه معمولا" دو هفته بعد از انتخاب واحد مي باشد
- مشاوره دانشجو با استاد راهنما در خصوص اضافه و يا حذف دروس مورد نظر
- واحد هاي دانشجو پس از حذف و اضافه نبايد بيشتر از 20وكمتر از 12 واحد شود
- دروس كارآموزي وكارورزي قابل حذف نمي باشند
- دروس پيش نياز مد نظر قرار گيرد
- دانشجو تنها مي تواند 2 درس را حذف يا اضافه نمايد
- حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست
- حذف و يا اضافه دروس توسط دانشجو در كامپيوتر
- ارسال به استاد راهنما
- تاييد و يا عدم تاييد توسط استاد راهنما
 
فرايند حذف نهايي
- زمان حذف نهايي معمولا" يك ماه قبل از امتحانات پايان ترم مي باشد
- مشاوره دانشجو با استاد راهنما
- دروس كارآموزي و كارورزي حذف نمي شوند
-دانشجو تنها مي تواند يك درس تئوري راحذف نمايد
- حذف نهايي درس توسط دانشجو در كامپيوتر
- ارسال به استاد راهنما
- تاييد و يا عدم تاييد توسط استاد راهنما
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 11:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ