فرايند نقل وانتقال
 
دانشجو بايد يك ترم را در دانشگاه مبدا تحصيل نمايد و از ترم دوم تقاضاي مهماني و يا انتقال بدهد.
در صورتي كه دانشجو بخواهد از اين دانشكده به دانشكده ديگري مهمان ويا منتقل شود فرم مربوطه را از آموزش دانشكده دريافت نموده پس از تكميل فرم ( ذكر دروس پيشنهادي توسط مدير گروه ضروري ميباشد) به ادره كل آموزش جهت تاييد ارسال مي نمايد . پس از تاييد اداره كل آموزش به دانشگاه مفصد تحويل ميدهد.
 
در صورتي كه دانشجو بخواهد از دانشكده ديگر به اين دانشكده مهمان و يا منتقل شود مدارك مورد لزوم شامل :
-          موافقت دانشكده مبدأ
-           ريز نمرات دروسي كه در دانشگاه مبدأ گذرانده
-          معدل ترمهاي قبل
-          در صورت داشتن بيماري گواهي پزشكي
-          هر گونه دلايلي كه باعث تقاضاي مهماني يا انتقالي نامبرده شده است.
 
كليه مدارك فوق از 15 خرداد ماه لغايت 15 تيرماه به اداره كل آموزش واحد نقل و انتقالات تحويل داده مي شود سپس در جلسه ايي كه در مرداد ماه تشكيل ميشود امتياز بندي ميشود افرادي كه شرايط لازم را داشته باشند و دانشكده هم شرايط براي پذيرش اين افراد را داشته باشد با مهماني انان موافقت بعمل ميايد . دانشجويي كه دو ترم متوالي در اين دانشكده مهمان بوده است در صورتي كه دانشكده از وضعيت تحصيلي و اخلاقي نامبرده رضايت داشته باشد با انتقال وي موافقت مي نمايد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-23 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ