.

فرهنگ مجموعه پیچیده ای از علوم و دانشها،اعتقادات،هنرها،افکار و عقاید،صنایع،تکنیک،اخلاق،قوانین ومقررات،سخن،عادات و رسوم و رفتارو ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود  فرا میگیرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد. ثمره واقعی و قابل مشاهده کوشش انسانها در زندگی اجتماعی، به طور کلی فرهنگ نامیده می شود  
فرهنگ مجموعه ای از ارزش های مادی و معنوی است که توسط انسانها در طی تاریخ انسانیبوجود آمده است.هر فرهنگی در هر دوره ای مبین میزان سطح پیشرفت  و ترقیات فنی-تجربیات تولیدی در کار، وضع آموزش و پرورش،علوم،ادبیات ،هنرها ،آرمانها و نهادهای اجتماعی معین از زندگی انسانهاست.

به طور کلی رسالت معاونت فرهنگی و دانشجویی تلاش در جهت ارتقاء سطح رفاهی و رفع مشکلات صنفی دانشجویان ،برنامه ریزی راهبردی در زمینه دانشجویی - فرهنگی و تربیت بدنی و ایجاد پویایی فضای فرهنگی دانشکده مبتنی بر مبنای فرهنگ اسلامی وایرانی می باشد
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-30 13:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ