یکی از مهمترین واحدهایی که دانشجویان عزیز باید شناخت کافی در مورد آن داشته باشند صندوق رفاه دانشجویی است که از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی محسوب می گردد. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این واحد اعطاء وام تحصیلی به دانشجویان می باشد. درخواست و پرداخت وام به دانشجویان حائذ شرایط به عهده این واحد می باشد. تأمین کننده اصلی نقدینگی وام ها به عهده سازمان مرکزی صندوق رفاه دانشجویان می باشد  .

وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط خاصی به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می گردد .


راهنمای استفاده از وامهای دانشجویی
 
 وام تحصیلی و مسکن:
-     پرداخت وام تحصیلی و مسکن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد. ( دوره های روزانه و شبانه)
-     به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ؛ وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد.
-     میزان وام تحصیلی و مسکن برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب بر اساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد.
-     دانشجویاني كه براي اولين بار  متقاضی وام تحصیلی هستند در شروع هر ترم همزمان با انتخاب واحد میتواند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده درخواست وام نمایند.
-      در ترم هاي آتي جهت دانشجويان متقاضي وام تحصيلي كه يك بار جهت دريافت وام تقاضا داده و آنرا دريافت كرده اند، مبلغ وام واريز خواهد شد.چنانچه كسي تمايل به استفاده از وام نداشته باشد میتواند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده فرم انصراف را دريافت و تكميل نمايد.
-    در صورتیکه سهمیه وام اختصاص یافته به دانشکده از سوی وزارت متبوع ، کمتر از تعداد متقاضیان باشد، دانشجویان ترم های آخر(بدلیل امکان استفاده چندین ترم از وام مذکور) به ترتیب از لیست دریافت کنندگان وام حذف خواهند شد.
 
 
          وام ضروری :
-  وامضروري به دانشجويان دوره هاي روزانه كه در نتيجه رويداد با مشكل مالي روبروميشوند پس از یکسال تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصیل بهشرح ذیل
 
پرداخت می شود.:
مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته  مبلغ  000/500/1 ریال
 
 
 وام ازدواج:
-          وام ازدواج به دانشجویان دوره روزانه و شبانه حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی و به شرط ازدواج در طول تحصیل قابل پرداخت است.
 
 وام    وام ودیعه مسکن:
ودیع   
 ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه نمایند. در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت میگردد. که در زمان فراغت از         تحصیل یا ترک منزل اجاره ای با یستی یکجا به صندوق مسترد گردد.
    
 
 
 تعهد محضری بازپرداخت تسهیلات دریافتی
 دانشجویانی که از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه شامل : " انواع وامها و استفاده از خوابگاههای دانشجویی " استفاده می کنند بایستی دربدو ورود نسبت به تکمیل فرم" تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه" و ثبت آن در یکی از دفاتر اسنادرسمی اقدام و آنرا به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند.
 
 
 
 
مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی
1- مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل در تاریخ و مهلت تعیین و اعلام شده در شروع سال تحصیلی .
2- مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام تحصیلی. این شرایط در سال جاری با شرح زیر می باشد :
- ثبت نام دانشجودر حداقل واجد مجاز طبق مقررات آموزشی دانشگاه .
- مشروط نبودن در دو نیمسال تحصیلی قبل .
- به دانشجویان کارمند – شاغل – کارورز، وام تحصیلی تعلق نمی گیرد
- دانشجوی مهمان جهت دریافت وام تحصیلی باید در دانشگاه مبدا اقدام نماید .
3- تکمیل فرم درخواست وام تحصیلی با دقت و ثبت مشخصات کامل با خط خوانا .
4- تحویل فرم درخواست وام تحصیلی به کارشناس امور دانشجویی دانشکده مربوط .دریافت فرم 
5- مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه جهت کسب اطلاع از نتیجه درخواست یک ماه پس از تحویل فرم .
6- در صورتی که نام دانشجو در فهرست اسامی دانشجویان واجد شرایط وام اعلام شود لازم است جهت دریافت فیش بانکی دریافت وام در تاریخ اعلام به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید .
7- تنظیم فرم تعهد نامه بازپرداخت وام تحصیلی طبق نمونه و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی که کارشناس امور دانشجویی دانشگاه اعلام می نماید .
8- تحویل فرم تعهد نامه به اداره رفاه دانشجویان و معرفی به بانک و افتتاح حساب بانکی .
وام تحصیلی در دو نیسمال تحصیلی و دو ماه تابستان به شرط اشتغال به تحصیل دانشجو پرداخت می شود .
      تذکر:
به دانشجویانی که فاقد سند تعهد محضری باشند هیچگونه وامی پرداخت نمی شود. .
 
متقاضیان محترم درصورت نیاز به اطلاعات جامع تر میتواند به وبسایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:
http: //www.srd.ir مراجعه نمایند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-30 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ