نظام پذيرش وبررسي پيشنهادات كاركنان
نظام پذير ش
وبررسي پيشنهادات كاركنان،بعنوان يك ابزاراجرايي مديريت مشاركتي،نظامی مبتنی برهمكاري فكري وعملي كليه اعضاي يك سازمان با سطوح مختلف مديريتي آن است. در اين نظام،كليه افرادسازمان درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاءبهره وري، فعالانه انديشه كرده وحاصل آنرا در قالب طرح وپيشنهاد به سازمان ارائه ميدهند.
از ویژگیهای مهم این نظام، مديريت مبتنی برمشاركت واصل انسان مداري است؛تكنيكي است كه از طريق آن ميتوان به انديشه ها و يافته هاي ذهني کارکنان در جهت حل مسائل و بهسازي مستمرسازمان،دستيافت .بنابراین، مهمترين ركن استقرارنظام پيشنهادها،اعتقادقلبي وپشتيباني جدي مديريت ارشداست؛ بطوريكه که براي افكاروخلاقيتهاي كليه اعضاي سازمان ارزش قائل است.
كليه كاركنان دانشگاه مي توانند پيشنهادهاي خودرا با توجه به ضوابط ، بصورت فردي ويا گروهي و بدون توجه به رده شغلی و وضعیت سواد ارائه كنند. همچنین، سايرافرادي كه بنحوي با دانشگاه در ارتباط هستند (نظير ارباب رجوع‌، خانواده كاركنان، بازنشستگان و…) نيز مي توانندپيشنهادهاي خود را طبق چهارچوب مشخص ارائــه نمایند.
به طور کلی، هدف از اجرای نظام پیشنهادات، ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی بیان می‌کنند. چنانچه بخواهیم تصویری روشن‌تر از اهداف و منافع اجرای این نظام ارائه دهیم، موارد زیر قابل ذکر هستند:
· ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب جهت ارائه پيشنهاد توسط کارکنان
· ايجاد انگيزه لازم در کارکنان در جهت تقويت روحيه مشاركت و ارائه نظر و پيشنهاد و از بين بردن بي تفاوتي
· ايجاد تقويت احساس تعلق و مسئوليت پذيري
· ارتقاي سطح كيفي خدمات قابل ارائه با اجراي پيشنهادهاي مطلوب
· افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها
· تسريع در ارائه خدمات و پيشگيري از تضييع حقوق ارباب رجوع در راستاي اصل تكريم
· افزايش توان مديران با ايجاد مديريت مشاركتي و استفاده از نظرات و حمايت کارکنان
· برانگيختن و به كار گرفتن توان بالاي انديشيدن و پديد آوردن راهكارهاي سازنده از سوي كاركنان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-30 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ