گردش كار اجرايي پيشنهاد ها
·         در اختیار قرار دادن فرم مخصوص ارائه پیشنهاد توسط دبیرخانه
·         نوشتن پیشنهاد (به صورت مشخص و مستدل در فرممخصوص)توسط پیشنهاد دهنده و تحویل آن به دبیرخانه یا رابط کمیته (و دریافت رسید با ذکر موضوع پیشنهاد ، شماره ثبت و تاریخ وصول)
·         بررسی پیشنهادهای دریافت شده توسط دبیر کمیته از نظر دارا بودن شرایط عمومی و عودت به پیشنهاد دهنده جهت انجام اصلاحات (در صورت لزوم)
·         مطرح شدن و بررسی کارشناسی پیشنهادهای دریافت شده در اولین جلسه کمیته
        انتخاب کارشناسان توسط کمیته (در صورتنیاز به نظر کارشناسی یا تخصصی)
        استعلام از طریق کمیته، در مواردی که باید قابلیت اجرایی پیشنهاد در حوزه مربوطه تعیین گردد،
·         تعیین دلایل پذیرش و یا رد پیشنهادهای دریافت شده در کمیته به صورت واضح و مستدل و ثبت آن در برگه های اعلام نظر کمیته
·         اعلام پیشنهادهای ردشده با ذکر دلیل به پیشنهاددهنده
·         اعلام پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیسیون تحول اداریجهت تصویب و تأیید نهایی
·         انعکاس پیشنهادهایی تصویب شده به واحدهای اجرایی و یا حوزه معاونت مربوطه جهت اجرا
·         تعیین میزان پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات مشخص شده طبق دستورالعمل مربوطه و اعلام توسط دبیرخانه کمیته به مبادی ذیربط جهت اعطای پاداش مذکور
        پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادات و همچنین اعطای پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان بر عهده کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد
·         تعیین حق الزحمه کارشناسان ارزیابی کننده پیشنهاد توسط دبیرخانه کمیته براساس دستورالعمل مربوطه و اعلام به مبادی ذیربط پس از تصویب در کمیسیون تحول اداری؛
·         ارسال سوابق پیشنهادهای پذیرفته شده و امتیازات مربوطه از سوی دبیرخانه کمیته جهت ثبت و نگهداری در پرونده استخدامی کارکنان به مدیریت نیروی انسانی
·         حداكثر مدت اعتراض وارد بر پيشنهاد دو ماه پس از تاريخ ابلاغ به پيشنهاد دهنده مي باشد
        تعداد اعتراضات بر هر پيشنهاد با ارائه مدارك و مستندات كافي حداكثر يك بار وارد است
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-25 15:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ