شرح وظايف كميته نظام پيشنهادات
الف سياستگذاري
        اصلاح آئين نامه نامه و دستور العمل هاي لازم براي بهبود نظام پيشنهادها
        تصميم گيري و تصويب اهداف و سياستهاي فعاليتهاي نظام پيشنهادها
        ایجاد انگیزه و جلب همكاري كاركنان در نظام پيشنهادها
        بستر سازي در جهت رشد وشكوفايي خلا قيت در كاركنان
ب- بررسي پيشنهادها
        تصميم گيري درباره پيشنهادهاي ارسالي همكاران در كميته نظام پيشنهادها (تصويب -رد - ارجاع به كارشناسي- عودت جهت اصلاح به طرح دهنده)
        صدور دستور اجراي پيشنهادهاي مصوب به واحدها
        صدور دستور پرداخت پاداش به پيشنهادهاي مصوب و همكاران اجرايي
        ارائه دلايل منطقي جهت افرادي كه پيشنهاد آن ها مردود اعلام شده است
        انتخاب بهترين پيشنهادها و نفرات برگزيده جهت همايش پيشنهادهاي برتر
ج- برنامه ريزي
        برنامه ريزي جهت توسعه ساليانه نظام پيشنهادها
        برنامه ريزي جهت بودجه مورد نياز ساليانه نظام پيشنهادها
        اعلام موضوع هاي مورد نياز دانشگاه جهت دريافت پيشنهاد از كاركنان
        شناسايي نياز هاي آموزشي كاركنان در جهت ارائه پيشنهادها از نظر كمي و كيفي
د- هدايت - نظارت و كنترل
        تشكيل كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها و نظارت بر عملكرد آن ها
        نظارت بر حسن اجراي پيشنهادها
        تعيين حق الزحمه و پاداش ها
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-30 13:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ