زمینه ها و موضوعات پیشنهاد:
منظور از پیشنهاد عبارتست از ارائه هر نوع نظر ، اندیشه ، و یا راهکاری بمنظور بهبود فعالیت هاو فرآیندهای جاری سازمان، اصلاح و برطرف نمودن مسائل ومشکلات و ارتقای کمی و کیفی دروضعیت موجود و در راستای تعالی سازمان مطرح می گردد.
کارکنان دانشگاه با توجه به زمینه های ذیل می توانندپیشنهادهای خود را به دبیر خانه کمیته تحویل نمایند:
·         افزایش کیفیت و کمیت خدمات و فعالیت های  دانشکده و سرعت بخشیدن  به آنها
·         اصلاح و بهبود فرایندهای اجرائی و پیشگیری از موازی و دوباره کاری؛
·         صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها با در نظر گرفتن کیفیت؛
·         جلب حمایت و پشتیبانی مردمی
·         ارتقا و بهبود مناسبات و پیوندهای دانشکده با دیگر نهادها و سازمانهای اجرایی خصوصی و عمومی؛
·         ایجاد برنامه های تازه و ابتکاری در زمینه فعالیتهای سازمان؛
·         ابداع روشهای تازه در ارائه خدمت جهت افزایش رضایتمندی ارباب رجوع؛
·         بسط روابط انسانی مطلوب درمیان کارکنان، دلپذیرتر کردن و بهسازی محیط کار؛
        بهبود امور رفاهی و افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان بدون تحمیل هزینه های اضافی
اصلاح و بهبود مقررات ودستور العملهای کاری، ساختار سازمانی وارتباطات بین بخشی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-25 15:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ