متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

نام ونام خانوادگی:آقای مهدی حیدری
سمت:مسئول ورابط آموزش ضمن خدمت
شماره تماس:۰۷۲۲۴۲۴۱۳۸۰-۱۰۵
شماره نمابر:۰۷۲۲۴۲۴۱۳۸۷
آدرس پستی:نورآباد ممسنی -بلوار هفت تیر- جنب هلال احمر -دانشکده پیراپزشکی ممسنی