متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
اعضای هیات علمی

اعضا هیات علمی گروه بهداشت عمومی

دکتر ابراهیم رحیمی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی

 

(cv)

  

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱

پست الکترونیکی: rahimie@sums.ac.ir

               

 

اعضا هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر مسعود یوسفی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)

 

(cv)

 
 

 

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۷-۰۷۱

پست الکترونیکی: masoud.yousefi@yahoo.com

 

دکتر کورش رحمانی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط

 

(cv)

 
 

 

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیکی: krahmanii@yahoo.com

 

دکتر محمد انصاری‌زاده
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)

 

(cv)

 
 

 

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱ داخلی

پست الکترونیکی: mansarizadeh@yahoo.com

 

مهندس حمیده اکبری
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (MSc)

 

(cv)

 
 

 

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۷-۰۷۱

پست الکترونیکی: h.akbarihamideh@gmail.com

 

اعضا هیات علمی گروه فوریت‌های پزشکی

نسرین رزمجویی
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (MSc)

 

(cv)

 
 

 

تلفن تماس: ۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱

پست الکترونیکی: razmjon@yahoo.com