متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
سایرکارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

۱

مصطفی اطهری

کارشناس امور مالی

 لیسانس حسابداری

۲

زینب اکبری

مسؤل آموزش

فوق لیسانس آموزش بهداشت

۳

زکیه موسوی

کارشناس آموزش

کارشناس مدیریت بیمارستانی  وفوق لیسانس آموزش بهداشت

۴

افسانه سلطانی

کارشناس آموزش

لیسانس پرستاری

۵

آقای اردوان بناوی

مسئول حراست

لیسانس مدیریت دولتی

۶

مهدی حیدری

واحد توسعه و منابع انسانی ودبیرخانه

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

۷

رحمت اله انصاری

انباردار

لیسانس مدیریت صنعتی

۸

فرهام سلطانی

کارپرداز

لیسانس برق

۹

زهره قائدی

کارشناس آموزش

لیسانس مامایی

۱۰

مهندس هنگامه قجری

مسؤلIT

لیسانس کامپیوتر

۱۱

دیبا پیکری

کارشناس IT

لیسانس کامپیوتر

۱۲

خانم فروزان شایانی مسول دفتر -کارشناس فرهنگی لیسانس بهداشت عمومی

۱۳

نسرین محمدیان کارشناس  دانشجویی لیسانس مهندسی تجهیزات پزشکی
 ۱۴ آقای علی قهرمانی  کارشناس آموزش دکترای مدیریت آموزشی
 ۱۵ محسن مظفریان  لیسانس حقوق نگهبان
 ۱۶ محمد تقی باستانی فوق لیسانس حقوق نگهبان