متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
معاونت پشتیبانی

 
نام ونام خانوادگی مسول واحد:دکتر سعید محمودی

شرح وظایف:
پیگیری و اجرای دستورات ریاست محترم مجتمع

نظارت بر حسن انجام کار بر اساس شرح وظایف پرسنل پشتیبانی

نظارت بر ورود و خروج و مرخصی و ماموریتهای پرسنل

تهیه و تنظیم اسناد و صورتهای مالی واحد و رسیدگی بر اسناد کارپردازی و خرید

نظارت و رسیدگی به امور عمرانی مجتمع

پاسخگویی به مطالبات دانشجویان در امور مربوط به خوابگاه و سلف سرویس و تربینت بدنی و تهیه و تنظیم بودجه ریزی عملیاتی واحد

تهیه و تنظیم قراردادها و همچنین چک لیستها و نظارت بر امور پرسنل شرکتی واحد