متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
معاونت پژوهشی

 

مدیر امور  پژوهشی

دکتر ابراهیم رحیمی  

استادیار اپیدمیولوژی 

rahimie@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی 

تلفن دفتر:۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱ 

دورنگار: ۴۲۵۴۱۳۸۰-۰۷۱