متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 
نام و نام خانوادگی ریاست محترم مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی:جناب آقای دکتر مسعود یوسفی 
 
 
شماره تماس:۰۷۱۴۲۵۴۱۳۸۱

شماره نمابر:۰۷۱۴۲۵۴۱۳۸۷
آدرس پستی:نورآباد ممسنی -بلوار هفت تیر- جنب هلال احمر -مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی
آدرس پست الکترونیک:شرح وظایف:

-- نظارت بر امور آموزشی،پژوهشی،فرهنگی،اداری مالی دانشکده

-- برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در هر حوزه به منظور هموار کردن مسیرعلمی فرهنگی دانشجویان

-- نظارت بر حسن انجام شرح وظایف گروههای آموزشی

-- ارتباط با مسئولین دانشگاه،شهرستان وسایر مراکز آموزش عالی شهرستان

-- تلاش در جهت ارتقا علمی اعضائ هیات علمی،کارکنان ودانشجویان

-- مدیریت دقیق بر طراحی و اجرای برنامه استراتژیک یکساله،پنج ساله وده ساله دانشکده و....