متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی

مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی در زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۶۰۰۰ متر مربع در مهرماه ۸۶ (محل بیمارستان قدیم) با دورشته کاردانی بهداشت عمومی که شامل گرایشهای (بهداشت خانواده : مخصوص خواهران و مبارزه با بیماریها : مخصوص برادران) و فوریت های پزشکی با حدود ۱۵۰ دانشجو افتتاح گردید و شروع به فعالیت نمود..

دررشته های بهداشت عمومی از مهرماه و فوریت های پزشکی بصورت نیمه متمرکز در بهمن ماه همان سال از طریق آزمون سراسری اقدام به جذب دانشجو گردید که رشته های بهداشت عمومی از سال ۸۸ به دلیل حذف مقطع کاردانی از کنکور سراسری در این مرکز حذف گردیدو دانشکده با رشته کاردانی فوریت های پزشکی ادامه کار داد. در این راستا کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی در سال ۹۱ تصویب شد که از بهمن ماه همین سال اقدام به جذب دانشجو خواهد نمود.

رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی و کاردانی بهداشنت محیط نیز به تا یید هیات بورد های مربوطه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
این مجتمع در حال حاضر دارای کتابخانه ، سالن مطالعه ، اتاق پراتیک ، سالن پینگ پنگ ،سالن بدن سازی ، زمین والیبال ، آزمایشگاه ، سایت اینترنت ، اتاق تشریح ، خوابگاه مخصوص خواهران و بردران و... می باشد.