متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
۱- مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی در حال حاضر دارای چند رشته و مقطع می باشد؟
 
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی و داری یک رشته فوریتهای پزشکی با دو مقطع کاردانی و کارشناسی می باشد

۲- این مرکز در صدد جذب چه رشته هایی می باشد؟

-بهداشت عمومی

- بهداشت محیط

- تغذیه

- علوم آزمایشگاهی

۳- این مرکز زیر نظر کدام واحد اداره می شود؟
دانشگاه علوم پزشکی فارس

۴- مدارک دانشگاهی ارائه شده این مجتمع از کجا صادر می شود؟
اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز


۵- واحدهای زیر مجموعه این واحد کدام است؟

-معاونت آموزشی

- معاونت پشتیبانی

- معاونت فرهنگی و دانشجویی

- مدیریت پژوهشی

۶- آیا این واحد دارای خوابگاه خواهران و برادران می باشد؟بله

۷- آیا این واحد دارای سلف سرویس می باشد؟بله

۹- امکانات و تجهیزات این واحد شامل چه چیزهایی است؟

- کتابخانه

- آزمایشگاه

- سلف سرویس

- سالن تربیت بدنی

- نمازخانه

- سالن پراتیک

- خوابگاه

- سالن اجتماعات