متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

دبیر کمیته فناوری اطلاعات سرکار خانم مهندس هنگامه قجری شماره تماس  داخلی ۱۱۰